Nota Prawna

NOTA PRAWNA

Informacje prawne dot. głównie przekazywania materiałów ( zdjęcia , filmy ),na których są osoby prywatne oraz prywatnych informacji jak numery telefonu czy nazwisko danej osoby i inne.

 

Serwis www.zprzeszlosci.pl wyłącza odpowiedzialność a informacje zawarte w komentarzach oraz strony na które przekierowują ew. linki dodawane w komentarzach.

Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy także dodawanych treści przez użytkowników. Nota Prawna ma charakter pomocny w celu  utrzymania praworządności na stronie www.zprzeszlosci.pl w zakresie świadomości prawnej .


Rozpowszechnianie wizerunku osoby bez jej zgody (art. 81 ust. 2 pr.aut.)

1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.
2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

 

Art. 23. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie,
wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek,
tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa,
artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa
cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.


Art. 24. § 1. (10)Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym
działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono
bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby
osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych
do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie
odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w
kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty
odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.


Art. 448. (372)W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać
temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem
zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie
zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel
społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia
skutków naruszenia. Przepis art. 445 § 3 stosuje się.

Shopping cart